Vishwa Hindu Parishad of America- Massachusetts

INSPIRATIONAL SAYINGS (सुभाषित)

Ekam Sat Vipraha Bahudha Vadanti

Vasudhaiva Kutumbakam

Satyameva Jayate

Aham Brahmasmi

Patanjali Yogasutras

Vande Mataram Song

Srimad Bhagvad Gita Shloks

Gayatri Mantra