Vishwa Hindu Parishad of America- Massachusetts

Stories

Upanishads: Nachiketa, Shewaketu etc.

Itihasas: Ramayan, Mahabharat

Puranas: Bhagwat Puran, Shiv Puran, Vishnu Puran, etc.

Parables: e.g: told by Sri Ramkrishna and similar saints

Panchatantra tales

Jatak Katha (tales)

Krishna-Sudama

Hanuman